KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Touch Social Media Network Yazılım Geliştirme ve Ticaret Limited Şirketi (“Touch”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Touch Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası çerçevesinde, kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Touch veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından,  

 • tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası, Touch ile aramda bir sözleşmenin kurulması ve ifası,  
 • Touch’ın sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,  
 • Touch tarafından geliştirilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, bu kapsamda sunulan hizmetin kişiselleştirilmesi; 
 •  iş süreçlerinin ve ticari süreçlerin planlanması ve yürütülmesi; 
 • bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası, güvenlik risklerinin, sahtecilik ve kötüye kullanımın tespit edilmesi ve önlenmesi;   
 • sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi, uyuşmazlıkların ve arızaların giderilmesi ile hukuki süreçlerin takibi, 
 • ticaret ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; 
 • müşteri memnuniyeti kapsamında iletişime geçilmesi ve Touch kullanımımla ilgili geribildirim alınması 

amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve Touch Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda sayılan kimlik, cinsiyet, yaş, iletişim bilgileri, konum, profil resmi, tercihler, beğeniler, ilgi alanları, kullanıcı işlemleri ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Touch tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.     

Yurtdışına Veri Aktarımı: İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve bağlı kalmak kaydıyla, Touch tarafından; doğrudan/dolaylı/yurtiçi/yurtdışı bağlı şirketlerine, faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu tüzel ve gerçek kişilere, hizmet sunucularına, iş ortaklarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. 

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Touch’a başvurarak kendimle ilgili;  

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 • kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 • kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  

haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi (Kişisel Veri Sahibi Talep Formu- PROVIDE LINK) […………….] e-posta adresine  ve işbu formun imzalı bir nüshasını Kestel Mahallesi Sahil Caddesi My World B Blok No: 189 B/13 Alanya/ANTALYA adresinde bulunan Touch Social Media Network Yazılım Geliştirme ve Ticaret Limited Şirketi’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve Touch Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim. 

START USING