ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

İşbu Kullanım Şartları ve Üyel3k Sözleşmes3 (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); B3r tarafta www.touchapp.3o ve mob3l c3haz uygulamalarının sah3b3 olan, Kestel Mah. Kökleme Cad. No: 9 B Alanya/ Antalya adres3nde muk3m 085809223770001 Mers3s Numaralı TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(bundan sonra “TOUCHAPP” olarak anılacaktır) 3le d3ğer tarafta www.touchapp.3o veya Touchapp tarafından resm3 olarak 3lan ed3len mob3l uygulamalarına (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) aşağıdak3 şartları kabul eden k3ş3ler (“Üye”) arasında 3mzalanmıştır.

TOUCHAPP ve Üye, Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf”, b3rl3kte “Taraflar” olarak anılmışlardır.

2.  TANIMLAR

Touchapp : TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ’n3 3fade eder.

Üye: Platformda yer alan Kullanım Şartları ve Üyel3k Sözleşmes3n3 elektron3k ortamda 3mzalayan Kullanıcı ve Potans3yel Kullanıcıyı 3fade eder.

Kullanıcı : www.touchapp.3o sayfasında yer alan Kullanım Şartları ve Üyel3k Sözleşmes3n3 ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla üyel3k sürec3nde 3mzalanan tüm sözleşmeler3, 3z3n ve onay formlarını kabul eden ve k3ml3k doğrulamasını gerçekleşt3rerek “Kullanıcı” sıfatını kazanan gerçek veya tüzel k3ş3ler3 3fade eder.

Potansiyel Kullanıcı: www.touchapp.3o sayfasında yer alan Kullanım Şartları ve Üyel3k Sözleşmes3n3 3mzalayan ancak k3ml3k doğrulamasını yapmayan ve k3ml3k doğrulama 3şlemler3n3 gerçekleşt3rmed3ğ3 müddetçe co3n alma, harcama ve kazanma 3şlemler3n3 gerçekleşt3rmes3ne 3z3n ver3lmeyen k3ş3ler3 3fade eder.

Ziyaretçi : Platformu, üye olmaksızın z3yaret eden k3ş3ler3 3fade eder.

Kripto Varlık : Dünyanın her yer3ne transfer ed3leb3len, b3r banka ya da ş3rket tarafından kontrol ed3lemeyen, merkez3 b3r kontrol noktası olmayan, blok z3nc3r teknoloj3s3ne dayanan, f3yatı k3mse tarafından bel3rlenmeyen serbest p3yasaya göre değ3şen, d3j3tal b3r varlık b3r3m3n3 3fade eder.

Kripto Varlık Cüzdanı : Kr3pto varlık adresler3n3z3 ve onların ş3freler3n3 tutan b3r b3lg3sayar yazılımını 3fade eder. Kr3pto varlık, bu adresler arasında transfer ed3leb3l3r. Bu kr3pto varlık adresler3 rastgele oluşturulan kr3ptograf3k açık anahtar eşler3d3r.

Platform : www.touchapp.3o alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan 3nternet s3tes3n3 ve y3ne Touchapp’e a3t Andro3d 3şlet3m s3stem3 3le IOS 3şlet3m s3stem3 üzer3nden h3zmete sunulan mob3l uygulamaları 3fade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası : TOUCHAPP tarafından 3şlenen k3ş3sel ver3ler3n, TOUCHAPP tarafından hang3 amaçlarla ve ne şek3lde kullanılacağı g3b3 konular da dah3l olmak üzere TOUCHAPP’3n k3ş3sel ver3ler3 3şlemes3ne 3l3şk3n genel usul ve esasları düzenleyen ve Platform üzer3nden er3ş3leb3lecek olan metn3 3fade eder.

Hizmetler : Üyeler’3n Kullanım Şartları ve Üyel3k Sözleşmes3 3çer3s3nde tanımlı olan 3ş ve 3şlemler3 gerçekleşt3rmeler3n3 sağlamak amacıyla TOUCHAPP tarafından sunulan uygulamaları 3fade eder.

KVKK : 6698 Sayılı K3ş3sel Ver3ler3n Korunması Kanunu’nu ve bu Kanuna bağlı tüm mevzuatı 3fade eder.

 

3.  AMAÇ

 

Sözleşme, Üye’nin TOUCHAPP’in sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin TOUCHAPP ve Üye ile mahiyeti itibariyle uygulanabilir olduğu ölçüde Ziyaretçi arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

 

4.  BAŞLANGIÇ

Sözleşme, Ziyaretçi’nin Platform’a elektronik ortamda üye olması ile başlar. Ziyaretçi Platform’a üye olurken Sözleşme’nin tüm hükümlerini ve her maddeyi ayrı ayrı okuyarak, her maddede ayrı ayrı mutabık kaldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.  TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Üyelik statüsünün kazanılması için, Platform’da bulunan Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nin elektronik ortamda imzalanarak burada talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bir şekilde doldurulması ve üyelik başvurusunun TOUCHAPP tarafından değerlendirilerek onaylanması Üyelik başvurusunun TOUCHAPP tarafından onaylanması akabinde Ziyaretçiler, Potansiyel Kullanıcı olarak kabul edilirler.

 

 • Potansiyel Kullanıcı’nın kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması ve TOUCHAPP tarafından onaylanması ile Kullanıcı statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı, Sözleşme’de ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Kullanıcının sözleşmeleri imzalayarak hesabını aktif hale getirmesi ve kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması coin alımından anında faydalanması anlamına gelmemektedir. TOUCHAPP, kullanıcılarının hesaplarını kullanmasına dair bazı kurallar belirleyebilir ve bu kuralları her zaman önceden bilgi vermeksizin güncelleyebilir.

 

 • Gerçek kişi olan Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük ve Türk yasaları kapsamında medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda sözleşmenin 7 maddesi saklı olmak üzere hesabı yalnızca kendisinin kullanacağını bir üçüncü kişi nam ve hesabına hareket etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 • Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının, telif haklarının ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir) TOUCHAPP, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Üye ve Ziyaretçi, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. TOUCHAPP, bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine

 

 • Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, üye tarafından belirlenen üyelik ve şifre bilgilerinin üyelik süresince; sistem tarafından gönderilen onay kodlarının geçerlilik süresince korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından ya da 3. Kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden Üye sorumludur. Diğer taraftan, TOUCHAPP’e ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak

 

ya da herhangi bir sebeple Kullanıcı’nın hesaplarında veya TOUCHAPP’in sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da TOUCHAPP’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için TOUCHAPP’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda TOUCHAPP’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye ve Ziyaretçi Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme’nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan Üye ve Ziyaretçi’nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 

 • Kullanıcı, başta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul Kullanıcı’nın Türk Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto varlıkları (coin) üzerinde yapılacak tasarruf ve kısıtlamalardan TOUCHAPP sorumlu tutulamaz.

 

 • TOUCHAPP, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin ve Ziyaretçi’nin kendisinde bulunan bilgilerini taleple sınırlı olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 

 • TOUCHAPP tarafından Kullanıcı’dan her zaman bilgi güvenliği, hesap-işlem teyidi ve/veya mevcut ve ilerde çıkarılabilecek yasal düzenlemelerden doğacak yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bazı bilgi/belgeler talep

Kullanıcı, üyeliğine dair bilgilerinin doğruluğunu TOUCHAPP tarafından talep edilmesi halinde belgelemek zorundadır. Talep edilen bilgilerin Kullanıcı tarafından hiç paylaşılmaması, eksik veya geç paylaşılması halinde TOUCHAPP önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. Bu nedenle doğacak zararlardan TOUCHAPP sorumlu değildir.

 • Kullanıcı, Platform’da satın almış/ alacak olduğu her türlü co3nlere 3l3şk3n işlemlerden kendisi mesuldür. Bir coin alımında (örneğin istenilenden yüksek coin alımı veya yanlış kullanıcı adına coin alımı gibi) meydana gelen hatalar nedeniyle TOUCHAPP sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk hatalı işlemi yapan Kullanıcıya

 

 • Kullanıcı’nın, Platform’u kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden ve yasal düzenleme ile getirilmesi muhtemel diğer yükümlülüklerden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının Platform’u kullanması ve yaptığı işlemler nedeniyle kullanıcıya fatura gönderilmeyecektir.

 

 • Üyenin Hesap Bilgileri Sayfası’na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu üyelik ve şifre bilgileri üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, Platform’da güçlü bir şifre kullanmalı ve ilgili şifreyi yalnızca TOUCHAPP Platform’unda kullanmalıdır. Üye, Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden

 

sorumlu olup, kendisine ait üyelik bilgileri ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • TOUCHAPP, internet Platform’unda oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, kısa ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. İşlemlerin teknik hatalar sebebi ile ve/veya gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi hallerde TOUCHAPP, Platform’u ve kullanılan sistemleri düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı TOUCHAPP sorumlu tutulamaz ve herhangi bir ad altında herhangi bir hak talep İptal ve/veya geri alma halinde ilgili Kullanıcı hesapları dondurulabilir, şayet bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir. İlgili bedellerin iade edilmemesi halinde TOUCHAPP her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.

 

 • Üye ve Ziyaretçi, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

 

 • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

 

 • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

 

 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte hesap oluşturulması ve bu hesapların Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

 

 • Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici virüs veya herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

 

 • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, TOUCHAPP’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

 

 • Üye ve Ziyaretçi, Platform’da yaptığı işlemleri TOUCHAPP’ maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye ve Ziyaretçi, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak

 

da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ve Ziyaretçi ayrıca Plaform’a robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

 • Platform’un veya üzerindeki içeriğin Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; TOUCHAPP’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.17.  Coin İşlemleri;

Kullanıcı, TOUCHAPP hesabına tanımlı coinlerden YALNIZCA reklamlardan kaynaklı kazanmış olduğu/ olacağı coinlere ilişkin para iadesi talebinde bulanabilecektir. Kullanıcı satın almış/ alacak olduğu her türlü coinlere ilişkin para iadesi talebinde bulunamayacaktır. Bu coinleri yalnızca ”HARCAMA” yöntemi ile kullanabilecektir.

 

 • TOUCHAPP, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait coinler olası bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (soğuk cüzdan) tutulur. Ancak TOUCHAPP kullanıcılarına saklama hizmeti vermemekte olup varlıkların soğuk cüzdanlarda tutulması saklama hizmeti olarak yorumlanamaz. Kullanıcı, bu hususlarda TOUCHAPP’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ beyan ve taahhüt

 

 • Kripto varlıklar (coin) blok zincir teknolojisine dayandığından Platform üzerinden yapılan kripto varlık alımları TOUCHAPP tarafından geri döndürülemez. Kripto varlık alımları geri döndürülemediğinden dolayı TOUCHAPP tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade Kullanıcı, bu işlemlerden dolayı TOUCHAPP’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ beyan ve taahhüt eder.

 

 • TOUCHAPP, Kullanıcılar tarafından verilen emirleri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına Ancak bu halde TOUCHAPP, Kullanıcılar tarafından yatırılan parayı iade edecektir.

 

 • TOUCHAPP, kullanıcı tarafından TOUCHAPP’in belirlediği kurallara ve yazılımsal alt yapıya uygun olarak yapılan coin alım ve harcama işlemlerinde teknik arızalar, öngörülemeyen haller ve bunlarla sınırlı olmayan haller dışında coin alım ve harcama işlemlerini kullanıcı tarafından sisteme emir girildiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde başlatır. TOUCHAPP hiçbir Kullanıcısına emir verildiği anda coin alım ve harcama işlemi taahhüdünde bulunmamaktadır. Ancak;

 

 • Coin alım ve harcama işlemlerinin yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ve/veya yasal yükümlülüklerden kaynaklı olarak gerçekleştirilmemesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan TOUCHAPP sorumlu olmayacaktır.

 

 • Kripto varlık yatırma ve/veya gönderme işlemlerinin yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ve/veya yasal yükümlülüklerden kaynaklı olarak gerçekleştirilmemesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan TOUCHAPP sorumlu olmayacaktır.

 

 • TOUCHAPP, destek hizmetlerini yalnızca info@touchapp.io elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bildirilen elektronik posta adresi üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde TOUCHAPP tarafından Kullanıcılara şifre, SMS veya e-posta onay kodu sorulmaz, Kullanıcılara kripto varlık göndermeleri için kripto varlık adresi

 

Kullanıcı bu madde hükümleri doğrultusunda TOUCHAPP’den destek alacağını kabul eder. Bahsi geçen iletişim kanalı haricinde TOUCHAPP adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak iletişime geçilmesi halinde kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan TOUCHAPP sorumlu tutulamaz. TOUCHAPP adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler aracılığıyla veya kendisini TOUCHAPP çalışanı olarak tanıtan kötü niyetli üçüncü kişilerin, kullanıcıların kimlik bilgisi ve benzeri hassas verilerini ele geçirmesi sebebiyle kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden TOUCHAPP sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda TOUCHAPP’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • TOUCHAPP’e ait internet Platform’u bir coin alım, harcama ve kazanma platformudur. Platform üzerinden Kullanıcılar, Platform üzerinden coin alımı yapabilir ve reklamlardan kaynaklı coin kazanabilir. Platform’da oluşan değerleri TOUCHAPP belirlemez. Değerler arz talep ilişkisine göre belirlenir. Platform, yalnızca bu amaca aracılık eder. TOUCHAPP’in kullanıcıların arz ve taleplerine göre belirlenen kripto varlıklar fiyatlarının değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti Kullanıcıya

 

 • TOUCHAPP, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

 

 • TOUCHAPP tarafından sözleşmede belirtilen hak ve yetkilerin doğumu anında kullanılmaması bu hak ve yetkilerden ve bunların kullanımından zımnen de olsa feragat edildiği anlamına gelmemektedir. TOUCHAPP, mevzuata uygun olarak bu hak ve yetkileri dilediği zaman kullanmaya

 

 • TOUCHAPP, Kullanıcı’dan coin alım, harcama ve kazanma işlemlerinde kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. TOUCHAPP, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler Platform’da ilan edilecektir.

 

6.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 6.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi:

TOUCHAPP, Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK’ya   (6698   Sayılı    Kişisel    Verilerin    Korunması    Kanunu)    tabidir. TOUCHAPP, www.touchapp.3o Platform’undan erişilebilecek Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası uyarınca Kullanıcılarından topladığı kişisel verileri işler. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, TOUCHAPP üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Kullanıcı olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

 

7.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

“TOUCHAPP” markası ve logosu, “TOUCHAPP” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak TOUCHAPP tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı TOUCHAPP’in kendi mülkiyetindedir. Üye, TOUCHAPP’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda TOUCHAPP’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya TOUCHAPP’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, TOUCHAPP’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

8.  HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

 

 • Üye, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde TOUCHAPP, üyeye ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve TOUCHAPP’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

 • Sözleşme hükümlerinin uygulanması nedeniyle, Üye, TOUCHAPP adı ve/veya logosunu kullanarak TOUCHAPP adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, TOUCHAPP, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, üyenin hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına Aynı şekilde TOUCHAPP, Üyeye karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Üye, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • TOUCHAPP, platform iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği Kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren Kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da geçici olarak kapatmak haklarına TOUCHAPP tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, TOUCHAPP’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

 

 • TOUCHAPP tarafından Üyeye sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde kripto varlık veya Türk Lirası gönderilmesi halinde bu husus üyeye derhal her türlü yolla (elektronik posta, arama, sms vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde Üye tarafından iade edilmemesi halinde TOUCHAPP tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın Üyenin hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi Yine bu halde, TOUCHAPP tarafından üyenin hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Üye bu hususta TOUCHAPP’i gayri kabili rücu olarak İBRA ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. TOUCHAPP, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.

 

 • Üye tarafından sözleşmedeki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin TOUCHAPP tarafından tespit edilmesine karşın, TOUCHAPP tarafından sözleşmenin feshedilmemesi, Üye hakkında  yasal yollara  başvurulmaması,  bu haklardan TOUCHAPP

 

tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı TOUCHAPP’in tüm hakları saklıdır.

 

9.  SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

TOUCHAPP, Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da yayımlayarak tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Platform’da yayımlandıkları tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Değişiklik yapılan maddeler ve sözleşme kullanıcılara SMS yoluyla ve/veya E-Posta yoluyla bildirilecek olup, Kullanıcılar platformu kullanmaya devam etmeleri durumunda sözleşmeyi ve değişiklikleri aynen kabul etmiş olacaklardır. Sözleşmeyi ve değişiklikleri kabul etmeyen kullanıcılar herhangi bir tazmin yükümü olmaksızın üyeliklerini sonlandırabilirler.

 

10.  MÜCBİR SEBEP

 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya TOUCHAPP’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) TOUCHAPP’in Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, TOUCHAPP ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

11.  GENEL HÜKÜMLER

 

 • Kullanıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda TOUCHAPP’in resmi defter ve ticari kayıtları ile TOUCHAPP’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

 • Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf Alanya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

 • Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

 • Üye, TOUCHAPP’in önceden yazılı onayını almaksızın Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik TOUCHAPP ise, Sözleşme’den

 

doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir izne tabi olmaksızın devir ve nakledebilir.

 

 • Taraflar’dan birinin Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini

 

 • Üye, siteye üye olduğunda sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması

 

12.  HESABIN KAPATILMASI

Üye herhangi bir neden ileri sürmeksizin dilediği tarihte hesabının tamamen kapatılmasını talep edebilir.Üye bu talebini sadece www.touchapp.3o linki üzerinden iletebilir. Üye tarafından iletilecek bu talep üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde üyenin hesabı kapatılacaktır.

 

Yasal düzenlemeler ve TOUCHAPP’in meşru menfaatleri gereğince hesabı kapatılan Üyenin hesap işlem detayları ve verileri yasalarda öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca TOUCHAPP tarafından saklanmaya devam edecektir.

 

12 (on iki) ana maddeden ibaret Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

START USING